การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีนโยบายสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อพูนผล”

หลักฐานที่ใช้ในการค้ำประกันของผู้กู้ (ตัวนักศึกษา) มีดังนี้คือ

1. จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา

2. แผ่นพับ เอกสาร หรือ Brochure ของสถานศึกษาที่ระบุค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ

3. สำเนาบัตรประชาชน

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน

5.  Statement หรือ สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน กรณีนักศึกษาท่านนั้นมีบัญชีเงินฝาก แต่ถ้านักศึกษาไม่มีบัญชีเงินฝาก ให้ใช้บัญชีเงินฝากของผู้ค้ำประกันเพียงคนเดียว

หลักฐานของผู้ค้ำประกัน มีดังนี้คือ

1.  สำเนาบัตรประชาชน

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  Statement หรือ สมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

การค้ำประกันสามารถใช้หลักทรัพย์ได้ 3 ประเภท คือ ที่ดิน สมุดบัญชีเงินฝากประจำ หรือสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

1. กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน จะมีค่าประเมินราคาที่ดินเพิ่มเข้ามา 2,500บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 % ในปีแรก ส่วนปีถัดๆไปใช้อัตราดอกเบี้ย MLR มาคิดเพียงอย่างเดียว

2. กรณีใช้สมุดบัญชีเงินฝากประจำค้ำประกัน ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน +2%  เช่น ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ คือ 1.25%+2% = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3.25%

3.  กรณีใช้สมุดเงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน ใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์+ 1.75% เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ คือ 0.5% +1.75 % = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2.25%

จำนวนเงินที่ใช้ค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีประเภทใดก็ตาม ต้องค้ำประกันเต็มวงเงิน ยกตัวอย่าง เช่นนักศึกษาต้องการขอกู้เงินไปศึกษาต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา หลักฐานค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 1 ล้าน 5 แสนบาท แต่นักศึกษาต้องการขอกู้เพียง 500,000บาท หลังจากนักศึกษาและผู้ค้ำประกันยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ต้องรอการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 500,000บาท ผู้ค้ำประกันจะต้องรักษายอดจำนวน 500,000 บาทไว้ในบัญชีโดยไม่ถอน  ตัวอย่าง ถ้าผู้ค้ำประกันมีอายุ 51 ปี และผู้ค้ำประกันต้องการกำหนดอายุสัญญาไว้ที่ 10 ปี (ผู้ค้ำประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี) การกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนธนาคาร ต้องกระทำต่อเนื่องทุกเดือน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องผ่อนจ่ายเดือนละประมาณ 6,000 บาท กรณีใช้บัญชีเงินฝากประเภทประจำหรือสะสมทรัพย์ค้ำประกัน จะแตกต่างกันที่อัตราดอกเบี้ย การผ่อนชำระจะสิ้นสุดลงในปีที่ 10 ตามสัญญาถ้าผู้ใดมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเองที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-230-1724  หรือ 02-626-3084 หรือ http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Personal%20Banking/Loans/Home%20Loans/Bualuang%20Poonphol%20Loans/Pages/default.aspx

2. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ktb.co.th/th/products_services/loan_personal_educate_inter.jsp

3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.lhbank.co.th/load_product.php


Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *