รายชื่อ14 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 1)

การโอนเงินไปต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครอง ในการส่งเงินเป็นก้อนใหญ่ไปให้บุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศได้ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยนักศึกษาต้องแจ้งชื่อ ทีอยู่ของธนาคารในต่างประเทศ, ชื่อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารในต่างประเทศ, หมายเลขบัญชีธนาคารที่เปิด, SWIFT Code ของธนาคารกรณีเป็นชื่อธนาคารในสหรัฐอเมริกา หากเป็นธนาคารในยุโรปจะใช้ศัพท์ว่า IBAN Code ถ้าไม่ทราบ code ดังกล่าว ให้นักศึกษาสอบถาม SWIFT code หรือ IBAN Code จากเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศที่นักศึกษาไปเปิดบัญชีไว้

อนึ่ง การโอนเงินจากบัญชีที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อไปเข้าบัญชีของสถานศึกษาในต่างประเทศเลยโดยตรงนั้น ขอให้อ่านรายละเอียดของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ตอบรับเข้าเรียนก่อนว่า ยินยอมให้โอนจากเงินจากบัญชีธนาคารในต่างประเทศตรงไปยังบัญชีของสถานศึกษาในต่างประเทศหรือไม่ด้วย เพราะมีหลายสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับวิธีการโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศเข้าไปที่บัญชีของสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองควรอ่านคำแนะนำที่ทางสถานศึกษากำหนดเงื่อนไขไว้ว่า สถานศึกษาแห่งนั้นสามารถที่จะรับการชำระเงินด้วยวิธีการใดได้บ้าง หากเกิดกรณีเช่นนี้ ผู้ปกครองหรือนักศึกษายังคงต้องการใช้วิธีการโอนเงิน ให้เลือกการโอนเงินไปเข้าที่บัญชีของนักศึกษาซึ่งเปิดอยู่ในต่างประเทศ เพื่อนักศึกษาจะได้นำเงินดังกล่าวไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนตามวิธีการที่สถานศึกษาในต่างประเทศแห่งนั้นกำหนดมา

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองบางท่านอาจเลือกที่จะซื้อตราสารประเภทดราฟท์ของธนาคารส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ด่วน หรือให้นักศึกษากดเงินจากบัตร ATM ที่ทำกับธนาคารในประเทศไทย แล้วนำบัตร ATM ดังกล่าวไปกดใช้ในต่างประเทศ ผู้ปกครองบางท่านยังทำบัตรเครดิตเสริม ให้บุตรหลานนำติดตัวไปใช้ในต่างประเทศ ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย 14 แห่ง ที่มีบริการเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ มีดังนี้คือ

1. ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/

DailyBanking/TransferingFunds/TransferringOutOfThailand/Pages/TransferringoutofThailand.aspx

ธนาคารกรุงเทพมีเงื่อนไขพิเศษเรื่องบริการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/ TransferingFunds/TransferringOutOfThailand/Pages/TransferForOverseasEdu.aspx

2. ธนาคารกรุงไทย 

http://www.ktb.co.th/th/products_services/transfer_inter_out.jsp

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
http://www.krungsri.com/th/consumer-detail.aspx?did=110&sub=true

4. ธนาคารกสิกรไทย
http://www.kasikornbank.com/TH/ServicesChannel/SearchServiceChannel/Internet/Pages/

K_CyberBanking_TranferMoney.aspx

หรือเข้าไปศึกษาเรื่องโปรโมชั่นพิเศษในการโอนเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยได้ที่เว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com/TH/PromotionPrivileges/Pages/IntertionnalTranferEducation.aspx

5. ธนาคารไทยพาณิชย์
http://www.scb.co.th/th/personal-banking/others/international-remittance

6. ธนาคาร CIMB ไทย
http://www.cimbthai.com/website/SelectViewItemAction.do?folder_id=000000000000440&item_id=000000000005454&lang=th

7. ธนาคารทหารไทย
http://www.tmbbank.com/personal/foreign-exchange/international-remittance/international-money-transfer.php

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *