กฎใหม่เรื่องกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

สายการบินอเมริกันได้เปลี่ยนกฎระเบียบในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา จากเดิมที่ผู้โดยสารเคยนำกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 2 ใบ เป็นเหลือจำนวน 1 ใบ หากผู้โดยสารต้องการนำกระเป๋าเดินทางใบที่ 2 เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินค่ากระเป๋าเดินทางใบที่ 2 ด้วยราคาประมาณ 60-70 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปัจจุบันมีสายการบินอเมริกัน 2 สายที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้คือ สายการบินเดลต้า (Delta) และสายการบินยูไนเต็ด(United) สายการบินเดลต้าได้เริ่มใช้กฎดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2554  โดยสายการบินจะไม่คิดค่าบริการสำหรับกระเป๋าเดินทางใบที่ 1 ส่วนใบที่ 2 สายการบินเดลต้าคิดค่าบริการจำนวน 60 ดอลล่าร์สหรัฐหากเช็คอินออนไลน์ และ 75 ดอลล่าร์สหรัฐถ้านำกระเป๋าเดินทางไปเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสายการบินเดลต้าได้ที่  http://www.delta.com/traveling_checkin/baggage/checked/index.jsp

เช่นเดียวกันกับสายการบินยูไนเต็ด ทางสายการบินจะไม่คิดค่าบริการสำหรับกระเป๋าเดินทางใบที่ 1 แต่จะคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางใบที่ 2 เป็นเงิน 2,100 บาท โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์    http://www.unitedairlines.co.th/core/thai/SI/baggage/checkedbaggage/other_checked_post_july.html

ส่วนสายการบินในเอเซียที่บินไปยังประเทศสหสหรัฐอเมริกายังอนุโลมให้ใช้กฎเดิมได้อยู่ กล่าวคือ ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำนวน 2 ใบ เช่น สายการบิน EVA เว็บไซต์คือ http://www.evaair.com/html/b2c/english/tips/Airport_service/Baggage/Baggage/#a3

หรือสายการบินไทยก็ยังไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับกระเป๋าเดินทางใบที่ 2  เว็บไซต์สายการบินไทย คือ http://www.thaiairways.com/plan-your-trip/before-you-fly/en/baggage_and_optional_fees.htm

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้โดยสารที่ใช้สายการบินอื่นในเอเซียที่อนุญาตให้นำกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ฟรีจำนวน 2 ใบ เมื่อเดินทางถึงเมืองแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า  Port of Entry เช่น Los Angeles, New York ฯลฯ และจะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบกับสายการบินในสหรัฐอเมริกาเรื่องกระเป๋าเดินทางใบที่ 2 ว่า ต้องชำระเงินเพิ่มเติมค่ากระเป๋าเดินทางใบที่ 2 หรือไม่ ถ้าเป็นการเดินทางต่อไปเลยทันทีโดยไม่ได้หยุดแวะพักที่เมืองแรกที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปกติมักจะไม่คิดเงินเพิ่มแต่เพื่อความรอบคอบอาจจะให้สายการบินในเอเซียที่ตนใช้บริการอยู่ช่วยตรวจสอบให้ก่อนหน้าเดินทางออกจากประเทศไทย หรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากเอเจนซี่ที่กรุงเทพมหานครที่ตนเองซื้อตั๋วเครื่องบินอยู่ การกล่าวเตือนดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบันนี้การเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายๆสายการบินจะคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางแต่ละใบ เช่น เว็บไซต์สายการบินยูไนเต็ด http://www.united.com/page/middlepage/0,6823,1031,00.html?navSource=dropDown&linkTitle=baggage

ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่ากระเป๋าเดินทางใบที่ 1 เป็นเงิน 25 ดอลล่าร์สหรัฐและใบที่ 2 เป็นเงิน 35 ดอลล่าร์สหรัฐเป็นต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *