แนะนำสมาคม NAAB เพื่อเรียนต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาต่อสายวิชาชีพต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ  นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการตรวจสอบการรับรองวิทยฐานะทางวิชาชีพ (Professional Accreditation) ของสถานศึกษาแห่งนั้นๆ ร่วมไปกับการตรวจสอบว่าสถานศึกษาแห่งนั้นๆว่าได้รับการรับรองตัวมหาวิทยาลัย (Institution Accreditation ) ด้วย เมื่อจะทำการส่งสมัครเข้าศึกษาต่อ  การได้รับการรับรองทั้งตัวมหาวิทยาลัยและทางวิชาชีพจะมีความสำคัญมากเมื่อนักศึกษาต้องการไปศึกษาต่อสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety) ซึ่งได้เคยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวมาแล้วภายใต้หัวข้อ  ” การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Accreditation) ” เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 แล้ว

การรับรองวิทยฐานะทางวิชาชีพจะมีผลต่อการสมัครงานหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงว่า สถาบันดังกล่าวมีการควบคุมมาตราฐานหลักสูตรการเรียนการสอนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับได้ว่ามีมาตราฐานทางการศึกษาที่ดี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอแนะนำเว็บไซต์ National Architectural Accrediting Board หรือ NAAB  http://www.naab.org/architecture_programs/

NAAB1

มีสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก NAAB จำนวน 123 แห่งกับอีก 6 สถาบัน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน 58  แห่ง ระดับปริญญาโทจำนวน   95  แห่ง และระดับปริญญาเอกจำนวน 1  แห่ง  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองทั้งหมดมีจำนวน 154 หลักสูตร

วิธีการค้นหารายชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองในแต่ละระดับ และในเมืองหรือในรัฐที่สนใจจะไปศึกษาต่อ  นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาได้ภายใต้หัวข้อ ” Find a NAAB Accredited Program

NAAB2

ตัวอย่าง  การค้นหาสถานศึกษาที่มีเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีในรัฐ California มีทั้งหมด 7 แห่ง

NAAB3

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในรายละเอียดเกณฑ์การใช้พิจารณาการรับรองมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการพิจารณาการรับรอง และการายงานข่าวความเคลื่อนไหวการรับรอง สามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวภายใต้หัวข้อ  ” Accreditation

อนึ่ง เว็บไซต์ NAAB จะแสดงรายชื่อสถานศึกษาในประเทศแคนาดาที่มีหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจาก Canadian Architectural Certificate Board หรือ CACB

NAAB4

และ Canberra Accord ซึ่งเป็นความตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน เกาหลี เม็กซิโก สหรัฐอเมริกาและสมาคมสถาปัตย์แแห่งเครือจักรภพ ซึ่งให้สัตยาบันและประกาศความเท่าเทียมกันของวิชาชีพสถาปัตยกรรม

NAAB5

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *