การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา

การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา

การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา ตามอนุสัญญาเจนีวาปีพ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)  http://dl.koroad.or.kr/koroadfiles/commonFiles/template/geneva.pdf ใบขับขี่สากลเป็นใบขับขี่ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาสามารถใช้ใบขับขี่สากลในการขับรถได้ แต่การที่รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติใช้ได้ตลอดระยะเวลานาน 1 ปีตามความตกลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆด้วย เช่น ชาวต่างชาติที่จะนำใบขับขีสากลไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคนไปทำงานและ ฯลฯ ควรจะได้ศึกษาเรื่องกฎระเบียบในการใช้ใบขับขี่สากลในแต่ละรัฐด้วย บางรัฐอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้เท่าที่ใบขับขี่สากลนั้นมีอายุการใช้งาน คือ ไม่เกิน 1 ปี แต่บางรัฐอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 90 วัน และบางรัฐให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ใบขับขี่ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลในประเทศนั้นๆ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรายละเอียดในใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่มีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ในใบขับขี่ จึงจะต้องใช้ใบขับขี่สากลเป็นเอกสารประกอบ หรือเป็นเอกสารช่วยแปลใบขับขี่ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศของผู้ที่เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเอง

** new 2018** ในบางรัฐกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าไปอยู่นานๆได้แก่ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าไปทำงานต้องขอมีใบขับขี่ของรัฐนั้นๆด้วยการไปสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอเมริกัน โดยแต่ละรัฐจะกำหนดระยะเวลาในการใช้งานใบขับขี่สากลไว้ไม่เท่ากัน นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่ที่ International Student Office ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรืออ่านจากเว็บไซต์ของ International Student Office ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

ประโยชน์ของการมีใบขีบขี่ประจำรัฐนั้น มีหลายอย่าง อาทิ เช่น

 1. ใช้เป็นหลักฐานในการขอมีบัตรเครดิต https://www.du.edu/isss/du-life/licenses-and-cars.html
 2. ใช้ในการขอซื้อเช็คและเซ็นต์เช็ค
 3. ใช้ในการตรวจสอบอายุเมื่อจะเข้าไปใช้สถานที่เที่ยวตอนกลางคืน
 4. ใช้ในการดำเนินการติดต่อเอกสารต่างๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมิอง
 5. ใช้ในการซื้อรถและซื้อประกันรถยนต์  https://ois.usc.edu/living-in-la/transportation/driverslicense/

ส่วนผู้สนใจที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาสั้นๆ ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ  และต้องการใช้ใบขับขี่สากล ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาในการใช้ใบขับขี่สากลของรัฐนั้นๆ เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐบาลอเมริกันที่อธิบายเรื่องการใช้ใบขีบขี่สากล ได้แก่

 1. https://www.usa.gov/visitors-driving   
 2. https://www.dmv.org/international-driver-permits.php

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ใบขับขี่สากลในแต่ละรัฐ

 • รัฐที่ใช้ใบขับขี่ของประเทศผู้เดินทางได้เลย เช่น คนไทยใช้ใบขับขี่ของไทยโดยใบ ขับขี่สากลเป็นเพียงเอกสารที่ช่วยแปลใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศนั้นๆ มีดังนี้คือ

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Arizona (Recommended) https://www.azdot.gov/media/blog/posts/2017/10/19/what-international-visitors-need-to-know-before-driving-in-arizona
California http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international
Illinois https://www.illinoislegalaid.org/legal-information/my-foreign-drivers-license-valid-illinois
Massachusetts

Minnesota

http://www.massrmv.com/rmv/forms/21317.pdf

http://www.isss.umn.edu/resources/Dlicense.html

Nevada http://www.dmvnv.com/dlresidency.htm
http://nevadadmv.state.nv.us/faqs.htm
New York http://nevadadmv.state.nv.us/faqs.htm
North Carolina https://www.ncdot.gov/dmv/moving/
North Dakota https://www.dot.nd.gov/divisions/driverslicense/othernations.htm
Tennessee https://vanderbilt.edu/gss/TNdriverslicense.php
https://www.tn.gov/content/dam/tn/safety/documents/DL_Manual.pdf
 • รัฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้นาน 30 วัน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Missouri https://international.missouri.edu/come-to-mu/living-in-columbia/important-documents/drivers-license.php
Nebraska http://permittestpractice.com/nebraska/
 • รํฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้ประมาณ 60 วัน

 

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Delaware https://www.dmv.de.gov/services/driver_services/drivers_license/dr_lic_trsfr_ov18.shtml
New Hampshire http://www.dartmouth.edu/~ovis/updates/prearrival/license/nhdmv.html

https://www.plymouth.edu/global/files/2013/03/ARE-YOU-DRIVING-IN-NEW-HAMPSHIRE2.pdf

https://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/driver-licensing/non-us-citizen/index.htm

 • รัฐที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้ไม่เกิน 90 วัน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Alaska http://doa.alaska.gov/dmv/akol/new2ak.htm
Colorado https://driversed.com/dmv/colorado/foreign-drivers.aspx
South Dakota https://dps.sd.gov/driver-licensing/south-dakota-licensing-information
 • รัฐที่ใช้ใบขับขี่สากลได้นานประมาณ 6 เดือน

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

New Mexico https://geo.unm.edu/all_handouts/packet_materials.pdf
Oregon http://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/driverid/idproof.aspx

https://www.pcc.edu/international-students/student-resources/transp

 • รัฐที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้นานเท่าที่อายุของใบขับขี่สากลคือ 1 ปีและต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศของตนเอง

ชื่อรัฐ

เว็บไซต์

Alabama http://international.ua.edu/isss/life-in-tuscaloosa/transportation-driving/
Arkansas https://www.dmv.com/ar/arkansas/drivers-license
https://international-students.uark.edu/prearrival-and-orientation/prearrival/students/obtaining-arkansas-drivers.pdf
Connecticut http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=805&q=244776
http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=805&q=244730
District of Columbia https://washington.org/groups/DC-information/washington-dc-information-international-visitors
Florida http://www.miamiherald.com/news/article1947357.html

https://www.flhsmv.gov/driver-licenses-id-cards/visiting-florida-faqs/

Georgia https://dds.georgia.gov/drivers-other-nations
https://dds.georgia.gov/inform ation-non-us-citizens?con=1741471757&ty=dl
Hawaii http://www.honolulu.gov/faqs/118-site-csd-cat/faq-driver-s-license-cat/19831-what-is-the-requirement-to-drive-in-hawaii-using-my-valid-foreign-license.html
Idaho http://itd.idaho.gov/itddmv/?target=drivers-license-id-cards
Indiana http://www.in.gov/bmv/2363.htm#Out_Of_Country_License

http://international.iupui.edu/indianapolis/driving.html

Kansas https://www.reddit.com/r/kansas/comments/3fh1ul/question_about_driving_in_kansas_with/

https://www.k-state.edu/isss/resources/driverslicense.html

https://www.ksrevenue.org/dovobtainingdl.html

Kentucky https://drive.ky.gov/driver-licensing/Pages/Non-US-Citizens.aspx

https://louisville.edu/internationalcenter/isss/documents-and-forms/obtaining-a-drivers-license

Louisiana http://dpsweb.dps.louisiana.gov/omv1.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=1200&Expand=1

http://www.loyno.edu/cie/drivers-license-state-id

Maine https://www.coa.edu/live/files/489-driving-in-uspdf
Maryland

 

http://www.maryland.gov/pages/search.aspx?q=visitors+can+hold+international+driver+license+for+one+year&site=lgh4ftufrlm&name=Motor_Vehicle_Administration&searchButton.x=0&searchButton.y=0
Massachusetts https://www.massrmv.com/rmv/forms/21317.pdf
Michigan http://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-48296-88438–F,00.html
https://michiganimmigrant.org/sites/default/files/SB501English.pdf
Mississippi https://international.olemiss.edu/driving-responsibilities/
Montana https://doj.mt.gov/driving/required-docs/#proofauthorizedpresence

http://www.montana.edu/international/isss/general_info.html

New Jersey http://www.newjerseytrafficlawcenter.com/info-guide/international-drivers-licenses/
Ohio https://www.riddelllaw.com/ohio-international-foreign-drivers-license/

http://publicsafety.ohio.gov/links/hsy7607.pdf

Oklahoma https://driversed.com/dmv/oklahoma/foreign-drivers.aspx

https://www.ok.gov/dps/Obtain_an_Oklahoma_Driver_License_ID_Card/Transfer_a_Driver_License_from_Another_State/Transfer_a_Driver_License_from_Another_State_(Over_the_Age_of_18)/

Pennsylvania https://driversed.com/dmv/pennsylvania/foreign-drivers.aspx
South Carolina http://www.citadel.edu/root/international-studies/iss-info
Texas https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/reciprocity.htm
Utah

Vermont

https://www.testquestionsandanswers.com/drivers-license/utah.html

http://dmv.vermont.gov/licenses/types-licenses-ids/foreign-licenses#_edn2

Washington http://www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.html
West Virginia http://transportation.wv.gov/DMV/Drivers/Pages/Drivers-Licenses.aspx
Wisconsin http://wisconsindot.gov/Pages/dmv/license-drvs/how-to-apply/foreign.aspx
Wyoming http://www.uwyo.edu/iss/_files/docs/iss-handbook.pdf

Copyright © 2010-2014 GoVisaEdu All rights reserved

12 Replies to “การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา

 1. สอบถามครับ พอดีจะไป Houston Texas จะไปดูงานประมาณ 3สัปดาห์ และจะไปเช่ารถ
  จากข้อความ

  “รัฐที่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้นานเท่าที่อายุของใบขับขี่สากลคือ 1 ปีและต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศของตนเอง”

  ความหมายของ ใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศของตนเอง หมายถึง ประเทศไทย ใช่ไหมครับ

  1. น้อง Pinit คะ เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ ใบขับขี่จากประเทศไทยด้วยค่ะ https://www.usa.gov/visitors-driving
   บางรัฐเช่น รัฐ California ไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากลใช้แต่ใบขับขี่จากไทยได้เลยในฐานะที่เข้าไปแบบนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าไปอยู่นานแป๋วปีเช่น นักเรียน หรือคนทำงานนะคะ แบบนั้นต้องสอบใบขับขี่ของรัฐนั้นๆค่ะ แต่ต้องมีเงื่อนไขเป็นใบขับขี้ของไทยรุ่นใหม่ที่มีชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษรูปถ่ายหน้าตนเองและข้อความในใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษประกอบไปกับภาษาไทยเพื่อให้เค้าอ่านได้ ถ้าเป็นรุ่นตลอดชีพต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลค่ะ

 2. 1มีใบขับขี่สากลเเต่วีซ่าหมดอายุสามารถขับรถได้ไม๊ครับ ,2 มีวีซ่าท่องเที่ยว เเละมีใบขับขี่สากลสามารถซื้อรถในอเมริกาได้ไม๊ครับ

  1. น้อง Yothin คะ
   1. เวลาไปเช่ารถเค้าจะขอดูหนังสือเดินทางและใบขับขี่สากลเค้าคงจะเห็นว่าวีซ่าหมดอายุ ตามหลักการไม่ควรจะเช่ารถได้ค่ะ
   2. วีซ่าท่องเที่ยวก็พอจะหาซื้อรถในอเมริกาได้ แต่ผู้ขายรถจะมือสองหรือมือหนึ่งก็คงอยากจะขอดูหนังสือเดินทาง วีซ่า หลักฐานเรื่องที่อยู่ค่ะ น้องลองพิจารณาอ่านข้อความในเว็บไซต์ http://www.dmv.com/ca/california/drivers-license หรือ เว็บไซต์ https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv

 3. ขอสอบถามเงื่อนไขการใช้ใบขับขี้สากลในILค่ะ
  คือว่าพ่อจะมาเที่ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์ แล้วมีขับขี่ถาวรที่เป็นภาษาไทยและใบขับขี่สากลของไทยที่มีอายุ1ปีค่ะ ในฐานะนักท่องเที่ยว พ่อจะสามารถขับรถเช่าได้ไหมค่ะ แต่ว่าตอนเช่าจะมีเพื่อนคนเดียวที่เซ็นเช่ารถคันนั้นแต่พ่อจะช่วยขับแค่ระหว่างทางค่ะ เคยอ่านทางเน็ตบางคนบอกว่าจะจ่ายประกันแพงกว่าถ้าเป็นรถเช่า และคนขับต้องเซ็นเช่ารถด้วยค่ะ รวมถึงควรมีใบแปลเปนภาษาอังกฤษของใบขับขี่ถาวรด้วยไหมค่ะ

  1. น้อง gig คะให้ไปอ่าน2เว็บไซต์นี้ค่ะ
   1. เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวใบขับขี่ของประเทศตนเองในการขับรถท่องเที่ยวในรัฐ Illinois อ่านเว็บไซต์ http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a112.pdf ดูบทที่ 1 หัวข้อ Exemptions ไอคอน 2
   ” If you are visiting or driving through Illinois, you must have a valid driver’s license from your home state or country.”

   2. เกี่ยวกับการเช่ารถว่า นักท่องเที่ยวใช้ใบขับขี่จากประเทศของตนเองเช่า ใบขับขี่สากลจะใช้ต่อเมื่อผู้ให้เช่ารถอ่านใบขับขี่ของประเทศนั้นไม่เข้าใจ
   ใบขับขี่สากลมีข้อความภาษาอังกฤษจะดูลุคอินเตอร์มากกว่าและใช้ประกอบความเข้าใจตัวใบขับขี่ของแต่ละชาติ ส่วนใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ก็จะมีชื่อสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษและบางข้อความเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ เว็บไซค์นั้นคือ http://www.usatourist.com/english/traveltips/transportation/car-rental-tips.html อ่านหัวข้อ International driver’s license is not required การเช่ารถผู้เช่าต้องอายอย่างต่ำ25ปี. และอย่างมากไม่เกิน71ปี

   ส่วนประกันก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ราคาก็ว่ากันไปตามแต่ละรัฐ เราว่าแพงเพราะเราเอาอัตราแลกเปลี่ยนไปคูณ ราคาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศเค้าอยู่แล้วค่ะ ส่วนคนขับคนเช่ารถคือคนเดียวกัน ถ้าคุณพ่อไม่ได้เซ็นต์เป็นคนเช่าเพียงแค่ช่วยขับเวลาคนขับหลักเหนื่อยก็ควรจะมีใบขับขี่ไทยเตรียมไปด้วยและเวลามีปัญหาบนท้องถนนคนที่จะเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบตามกฎหมายคือคนเช่าและคนขับค่ะ

 4. ขอปรึกษาเพิ่มเติมครับ ถ้าใบขับขี่สากลเหลืออายุ 2 เดือน แล้วเอาไปขับที่ Oregon นั้น ไม่ทราบว่า “ให้ใช้งานได้ 90 วัน” เกียวข้องกับระยะเวลาวันหมดอายุด้วยหรือเปล่าครับ

  ขอบคุณครับ

  1. น้องชัยรัตน์คะ น้องจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนคะ ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน น้องควรสอบใบขับขี่ของรัฐ Oregon มากกว่าใช้ใบขับขี่สากลค่ะ โดยปกติรัฐ Oregon อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้ประมาณ 6 เดือน (แต่ละรัฐจะอนญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน และบางรัฐไม่ขอดูใบขับขี่สากลเลยก็มีค่ะ)

   ถ้าน้องเป็นนักเรียนและต้องการขับรถ นักเรียนสามารถสมัครสอบใบขับขี่ของรัฐนี้ได้ภายใน 30 วันหลังจากเดินทางเข้าไปในรัฐ Oregon ลองอ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในรัฐนี้ดูนะคะ พี่จะยกตัวอย่างข้อความจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐ Oregon ที่ชื่อว่า Portland Community College มาให้ดูนะคะ http://www.pcc.edu/about/international/student-resources/transportation.html
   ” ……An international license is valid for six months as long as you are not a resident of the United States. If you have a license from your home country, you have to obtain an Oregon driver’s license within 30 days…..”

   1. จะเดินทางไปเยี่ยมดูเมืองในฐานะนักท่องเที่ยวครับ เลยไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ใบขับขี่สากลที่เหลือได้อยู่หรือเปล่าครับ

    1. ใช้ได้ค่ะ น้องชัยรัตน์คงไม่ได้อยู่เที่ยวสหรัฐฯนานหลายเดือนนะคะ ถ้าเที่ยวสามเดือนใบขับขี่ของน้องคงหมดอายุก่อน น้องลองสอบถามกรมการขนส่งทางบกว่า จะขอต่ออายุใบขับขี่ที่มีอายุการใช้งานเหลือสองเดือนได้ไหมนะคะ แต่ถ้าทำไม่ได้ และน้องอยู่เที่ยวสหรัฐฯไม่ถึงสามเดือน น้องใช้ใบขับขี่สากลที่น้องมีอยู่ได้ค่ะ

     อย่างไรก็ตาม พี่แนะนำให้นำใบขับขี่ของไทยไปด้วย เพราะถ้าน้องขับรถลงมาเที่ยวแถว California รัฐ California จะดูเฉพาะใบขับขี่ของชาติที่นักท่องเที่ยวคนนั้นถือหนังสือเดินทาง เช่น กรณีของน้องเป็นคนไทย จะใช้ใบขับขี่ไทยที่มีชื่อสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#international

     “….The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident….”

     1. แพลนเที่ยวทั้งหมดหนึ่งเดือนครับ ทำให้ใบขับขี่ที่มีก็ครอบคลุมพอดีและใบขับขี่ของไทยก็พร้อมเรียบร้อยครับ

      ขอบคุณพี่มาก ๆ นะครับสำหรับข้อมูลและการแนะนำพร้อมช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ตลอดมาครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *