ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019

ทุนฟุลไบรท์ FULBRIGHT 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019  เริ่มรับสมัครกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2018-วันที่ 9 เมษายน 2018 เวลา 13.00 น.

fulbright

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ทั้งหมด 7 ทุน ให้กับผู้สนใจที่จะสมัครไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในหมวดสาขาวิชาต่างๆ 7 หมวดต่อไปนี้

 • Pure and applied science: chemistry, biology, biomedical science, physics, mathematics, actuarial science, statistics, architecture, urban design, food science, marine science, agricultural, forestry, fisheries etc.
 • Engineering and computer science: electrical engineering, mechanical engineering, petroleum engineering, computer science, computer engineering, data analysis, ocean engineering, aerospace engineering, etc.
 • Arts, humanities, and education: dance, music, design, fine arts, visual arts, films/TV, cinematography, animation, languages, literature, philosophy, anthropology, education etc.
 • Social science: public policy, political science, international development, criminal justice, economics, environmental studies, communications, journalism, geography, social work, theology/religious studies, history etc.
 • Law: all legal concentrations
 • MBA (Finance): banking, finance, financial engineering, quantitative business analysis, etc.
 • MBA (Non-finance): general management, operation management, entrepreneurship, social enterprise, marketing, HR, supply chain management and logistics, etc.

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน คือ

 1. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและมีสุขภาพแข็งแรง
 2. เป็นผู้ที่ศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาเทอมสุดท้ายของปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยใดมาก็ได้ในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับสมัครสอบชิงทุน (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วยิ่งดี) สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบผลคะแนนเทอมสุดท้าย ให้ยื่น Transcript ของเทอมแรกปีที่กำลังจะจบได้
 3. ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่มีสิทธิ์สมัครทุนฟุลไบรท์
 4. ผู้ที่จบปริญญาตรี และต้องการสมัครทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.0
 5. ผู้ที่จบปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องการสมัครทุนปริญญาเอก ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5
 6. ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 7. ผู้สมัครจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมสอบสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทุน       ฟุลไบรท์
 8. ผู้สมัครต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ หรืิอมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่สหรัฐฯด้วยทุน   ฟุลไบรท์ในปีการศึกษาหน้า
 9. ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนฟุลไบรท์มาก่อน

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019 ที่ http://application.fulbrightthai.org/
 2. วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 เมษายน 2018 เวา 13.00 น. (เวลาในประเทศไทย)
 3. เอกสารที่ใช้ยื่นส่งสมัครต้อง print ออกมาหรือถ่ายสำเนาหน้าเดียว พร้อมเซ็นต์รับรองชื่อผู้สมัครทุกแผ่น
 4. Transcript จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถ้าต้องการสมัครปริญญาโท ถ้าต้องการสมัครปริญญาเอก Transcript จบปริญญาตรี และปริญญาโท
 5. จดหมาย Recommendation จำนวน 2 ฉบับ ผู้เขียนจดหมาย Recommendations ต้องเขียนในแบบฟอร์มของฟุลไบรท์ และปิดผนึกซอง
 6. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ทุนฟุลไบรท์ไม่รับผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS
 7. Resume จำนวน 1 หน้ากระดาษ ที่มีเนื้อความกระชับ
 8. ห้ามเย็บเอกสารสมัครติดกัน อนุญาตให้ใช้คลิบหนีบกระดาษได้

ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารสมัคร

 • ด้วยตนเอง ที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.
 • ส่งทางไปรษณีย์ด่วน เช่น EMS, Kerry Express, Fedex, DHL, UPS โดยการพิจารณารับใบสมัครจะดูตราประทับไปรษณีย์ว่า ต้องไม่เกินวันที่ 9 เมษายน 2018 และจ่าหน้าซองจดหมายว่า ” 2019 TGS ” ด้วย

หมายกำหนดการต่างๆของ ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019

8 มกราคม-9 เมษายน 2018             ช่วงรับสมัครทุน

กลางมิถุนายน 2018                          ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

9-10 กรกฎาคม 2018                       สอบสัมภาษณ์

สิ้นเดือนกรกฎาคม 2018                   ประกาศชื่อผู้ได้รับทุน

1 สิงหาคม 2018                               ปฐมนิเทศก์ผู้ได้รับทุน

สิงหาคม 2018-เมษายน 2019          ช่วงระยะเวลาดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

3-5 มิถุนายน 2019                            ปัจฉิมนิเทศก์ก่อนเดินทาง

ช่วงกรกฎาคม- สิงหาคม 2019           ช่วงเดินทางไปสหรัฐฯ

ผู้ที่ได้รับทุนฟุลไบรท์จะได้รับเงินทุนการศึกษาในปีแรกจำนวนไม่เกิน 35,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-สหรัฐฯ ในชั้นประหยัด สำหรับในปีที่สองจะได้รับ 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและอื่นๆ สำหรับผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสามารถที่จะหาทุนช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยของตนเองได้ในปีที่สอง เช่น Teaching Assistantships, Tuition Waivers หรือ Fellowships

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *