ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2561

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน เพื่อศึกษาต่อประเทษสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561

สาขาวิชาที่ให้ทุนด้าน Banking and Finance คือ

 • Accounting
 • Banking and Financial law
 • Business Law
 • Finance
 • Financial Engineering
 • Human Resources
 • MBA

สาขาวิชาที่ให้ทุนด้าน Digital Banking คือ

 • AI ( Artificial Intelligence)
 • Business Analysis
 • Computer Science
 • Cyber Security
 • Data Architecture
 • Data Science หรือ Data Analytics
 • IT Architecture
 • Mathematics in Finance

ทุนมี 3 ประเภท คือ

 1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนดโดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
 2. สำหรับผู้ทีได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามทีธนาคารกำหนด
 3. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์ที่สมัครขอรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้คือ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะผู้สมัครที่ยังไม่จบมหาวิทยาลัย)
 3. มีผลการทดสอบดังนี้
 • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน ( computer-based) หรือ 80 คะแนน ( internet-based)
 • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • GMAT ไม่ต่ำกว่า 550
 • หรือ GRE ไม่ต่ำกว่า 302 คะแนน ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน

ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับหน่วยงานอื่น

4. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยมาก่อน

6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้น ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

8. ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ประวัติโดยย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
 5. ใบแสดงผลการทดสอบTOEFL, IELTS และ GMAT หรือ GRE จำนวน 1 ชุด ซึ่งผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 6. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารจ านวน 1 ชุด

ข้อพีงระวังในการสมัครของผู้สมัคร 2 ประเภทต่อไปนี้ คือ

 1. ผู้สมัครประเภทที่กำลังศึกษาปริญญาโท ต้องแสดงเอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
 2. ผู้สมัครประเภทที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาปริญญาโทตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว ต้องแสดงเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนธนาคารกรุงไทยประจำปั 2561 สามารถ กรอกข้อมูลผ่าน Google From ใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้–30 มีนาคม2561 ที่ www.ktb.co.th  ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน” โดยสามารถส่งหลักฐานประกอบการสมัครในรูปแบบ PDF Fileโดยแนบมาใน Google From สำหรับเอกสารหลักฐานฉบับจริง ขอให้นำมาส่งให้กับธนาคารในวันที่สอบข้อเขียนทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร (งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ)โทร 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

กำหนดการคัดเลือก

การติดต่อมหาวิทยาลัย

 1. กรณีผู้สมัครจบปริญญาตรีและเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคาร จะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ภายในเวลา 3 ปี นับจากปีที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 2. ต้องสมัครในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2561

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่ได้ตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด แต่ไม่อยู่ในรายชื่อสถานศึกษาที่ธนาคารประกาศให้ทุน ขอให้แนบเอกสารการจัดอันดับ (Ranking) ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใน Top  5 ตามสาขาวิชานั้นๆ โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีไป***ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

เงื่อนไขการได้รับทุน

นอกเหนือไปจากที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา หรือสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนทุนจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานกับธนาคารภายใน 30 วัน และทำงานกับธนาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคาร หรือตามที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีไป

หากผู้รับทุนได้รับเงินจากธนาคารไปแล้ว แต่ต่อมาแจ้งสละสิทธิ์การรับทุน หรือไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับทุนได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนให้กับธนาคารเป็นจำนวน 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมไปถึงประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ธนาคารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นกรณีร้ายแรง ธนาคารสามารถยกเลิกการให้ทุนและยกเลิกการรับเข้าเป็นพนักงาน นอกจากนี้ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนตามสัญญาการรับทุนการศึกษาที่ได้ทำไว้กับธนาคารอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ktb.co.th/Download/career/MediaFile_485KTBScholarshipAnnouncement2018.pdf

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามไปที่ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร (งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ)โทร 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

 

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *