การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา

การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา การใช้ใบขับขี่สากลในอเมริกา ตามอนุสัญญาเจนีวาปีพ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)  http://dl.koroad.or.kr/koroadfiles/commonFiles/template/geneva.pdf ใบขับขี่สากลเป็นใบขับขี่ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาสามารถใช้ใบขับขี่สากลในการขับรถได้ แต่การที่รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติใช้ได้ตลอดระยะเวลานาน 1 ปีตามความตกลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆด้วย เช่น ชาวต่างชาติที่จะนำใบขับขีสากลไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคนไปทำงานและ ฯลฯ ควรจะได้ศึกษาเรื่องกฎระเบียบในการใช้ใบขับขี่สากลในแต่ละรัฐด้วย บางรัฐอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สากลได้เท่าที่ใบขับขี่สากลนั้นมีอายุการใช้งาน คือ ไม่เกิน 1 ปี […] Read More

เอกสารที่นักศึกษาควรถือออกมาจากสหรัฐฯเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน

เมื่อนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐเมริกาจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆหรือเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน สิ่งที่นักศึกษาจะต้องไม่ลืมคือ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) ทราบทุกครั้ง นอกจากเพื่อจะได้รับคำเตือนในเรื่องเอกสารที่ควรนำติดตัวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเซ็นต์ชื่อกำกับใน I-20 หน้าที่ 3 ด้วย International Student Office ของทุกสถานศึกษาจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน้าเว็บไซต์ของตน เพียงแต่นักศึกษาบางท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องดังกล่าว หรือไม่ค่อยได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนี้ อาจจะทำให้ลืมเอกสารสำคัญในการเดินทางกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ตัวอย่างของบางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคำอธิบายในเรื่องนี้ เช่น University of Nevada/Reno ในข้อที่ […] Read More

เมื่อไรที่ต้องขอทำTransfer SEVIS

นักศึกษาที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเปลี่ยนย้ายสถานศึกษาใหม่ จะเป็นเพราะเรียนจบหลักสูตร ไม่ชอบสภาพแวดล้อมในรัฐนั้น หรือตามเพื่อนไปเรียนในรัฐเดียวกัน ฯลฯ การโอนย้ายหรือโอนถ่ายข้อมูล Sevis เพื่อให้นักศึกษายังคงใช้หมายเลขประจำตัวเดิมและยังคงรักษาสถานภาพในเรื่องระยะเวลาของวีซ่านักเรียนเดิมได้นั้น นักศึกษาจำเป็นต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติทั้งของสถานศึกษาใหม่และสถานศึกษาเก่าให้ได้รับทราบความประสงค์ของนักศึกษา พร้อมทั้งติดต่อที่เรียนใหม่ให้ได้รับการตอบรับด้วย เพื่อดำเนินการขออนุญาตโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 เดิมไปยังสถานศึกษาใหม่ การโอนย้ายหมายเลข Sevis I-901 หรือที่เรียกว่า SEVIS  Transfer Students จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนักศึกษาท่านนั้นอยู่ในสถานะต่อไปนี้คือ  (Ref: http://ois.indiana.edu/currentstudents/f-1/status/transfer_in.php) ต้องเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเรียนในประเทศศหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แล้ว […] Read More

Q++Studio ช่วยค้นหาวันหยุดของประเทศต่างๆ

นักศึกษาที่เตรียมตัวจะไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆ คงอยากจะทราบเรื่องวันหยุดของประเทศที่ตนกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่อจะได้วางแผนการได้ล่วงหน้าว่า ควรเตรียมทำสิ่งใดก่อนหรือหลังในการติดต่อกับสถานศึกษาประเทศต่างๆ และไม่ควรเลือกวันที่จะไปติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศนั้นๆที่ตรงกับวันหยุด  ขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ชื่อ  Q++Studio เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เเผยแพร่ไดอารี่ทั่วโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะแสดงวันหยุดราชการสำหรับประเทศต่างๆจำนวน 195 ประเทศทั่วโลก โดยเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆจำนวน 50 ภาษา นอกจากจะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้านดาราศาสตร์ คำขวัญและคำพูดประจำวัน ไดอารี่ชั้นนำทั่วโลกแล้ว ผู้ผลิคปฏิทินทั่วโลกยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Q++Studio ในการพิมพ์และเผยแพร่ไดอารี่ทั่วโลก เพื่อแสดงวันหยุดราชการ ปฏิทินมุสลิม วันข้างขึ้น […] Read More