หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศต่างๆถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่จะระบุว่าผู้ยื่นขอหนังสือดังกล่าวมีประวัติทางอาชกรรมใดๆบ้างหรือไม่ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินอกจากจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้ว ยังอาจเป็นพลเมืองของประเทศอื่นแต่เข้าไปอยู่ในอีกประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอยู่นานกี่เดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศนั้นๆ เป็นต้นว่า หากเคยเข้าไปทำงานในประเทศ A นานเกิน 6 เดือน ประเทศ A จึงจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ได้ บางประเทศอาจจะกำหนดให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตนต้องพำนักในประเทศนาน 1 ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ หนังสือรับรองความประพฤติมักจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ 1. ยื่นขอวีซ่าถาวรของประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย http://www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/character-penal.pdf 2. ยื่นขอวีซ่านักเรียนในบางประเทศ  เช่น […] Read More

วีซ่าทำงานประเภท H-1B

วีซ่าทำงานประเภท H-1B เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยมากมักจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเฉพาะทาง อาทิ เช่น 1. ชาวต่างประทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ นักหนังสือพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน ทนายความ สถาปนิก แพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิเคระห์ระบบ ที่ปรึกษาทางกฎหมายต่างประเทศ นักจิตวิทยา นักเขียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี่ต่างๆ ครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา […] Read More

วีซ่าเชงเกน

วีซ่าเชงเกน (Schengen Visa) เป็นความตกลงของบรรดาประเทศสมาชิกในเขตเชงเกนที่อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกนไม่ต้องขอวีซ่าจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเชงเกน อาทิ ผู้เดินทางสามารถเลือกที่จะขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศประเทศแรกที่ผู้เดินทางมีวัตถุประสงค์จะเดินทางเข้าไปก่อนประเทศอื่น หรือขอวีซ่าจากประเทศที่ผู้เดินทางจะใช้เวลาอยู่ในประเทศแห่งนั้นนานกว่าประเทศอื่นๆ ผู้เดินทางจะได้รับวีซ่านานไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลานาน 6 เดือน และสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง(Multiple Entry) ก็ได้ ประเทศสมาชิกในเขตเชงเกนมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผนที่ในเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด ดังนี้  คือ […] Read More

กฎเกณฑ์ใหม่ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหรือ U.S.Customs and Border Protection(CBP) จะไม่มีการประทับตรา D/S หรือ Duration of Status ลงบน I-20 และ DS-2019 ให้วีซ่าประเภท F, M และ J อีกต่อไป […] Read More