การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2 )

การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) จะต้องได้รับการอนุญาตจาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ 1. Curricular Practical Training (CPT) เป็นการทำงานในบริษัท หรือ […] Read More