ถ้าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้เมื่อไร

นักเรียน นักศึกษาที่ถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งแรก สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้อีก แต่การยื่นขอวีซ่าครั้งใหม่ ผู้ยื่นควรทบทวนก่อนว่า 1. เมื่อตอนสัมภาษณ์รอบแรกนั้น สามารถตอบคำถามกงสุลได้ทุกคำถามหรือไม่ 2. มีคำถามใดที่เราตอบไปแล้วอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กงสุลได้ว่า เราตั้งใจไปเรียนแล้วจะกลับประเทศไทย 3. กงสุลขอดูเอกสารใดแล้วเราไม่มีไปให้ดู 4. เราฟังภาษาอังกฤษที่กงสุลถามมาไม่เข้าใจ เลยตอบคำถามผิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องนำกลับมาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่มั่นใจว่า เราคิดเองถูกหรือผิด ให้ลองเข้าไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ ตามหน่วยงานแนะแนวที่มีชื่อเสียง การลองรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้าง จะทำให้เราเพิ่มความรอบคอบขึ้นในครั้งที่ 2  หรือ […] Read More