วีซ่าเช็งเกน

วีซ่าเชงเก็น ( Schengen Visa)   วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) คืออะไร วีซ่าเชงเก็น คือ การได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก็นได้ ด้วยการขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก็นเพียงประเทศเดียว ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก็นอื่นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเชงเก็น ทำให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกในการเช้าไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกเชงเก็น ความเป็นมาของกลุ่มประเทศเชงเก็น เกิดจากกลุ่มประเทศในยุโรปจำนวน 14 ประเทศได้ทำความตกลงร่วมกันในการประชุมที่เมือง Schengen ประเทศลักเซมเบิร์ก เมื่ออวันที่ 14 มิถุนายน […] Read More