วีซ่าประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา จะต้องได้รับอนุญาตให้มีวีซ่าประเภทใดประเภทหนึ่ง คือ วีซ่าชั่วคราว (non-immigrant visa) สำหรับชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ หรือ เพื่อการศึกษา วีซ่าถาวร (immigrant visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร สำหรับวีซ่าชั่วคราว ยังแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางดังนี้คือ 1. F-1 visa คือิ วีซ่านักเรียนทุนส่วนตัว 2. J-1 visa […] Read More