วีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ผู้เดินทางก็ต้องขออนุญาตหรือขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ การจะได้รับวีซ่าประเภทใดขึ้นอยู่ดับวัตถุประสงค์ที่เดินทางเข้าไปในแต่ละครั้ง วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะประกอบด้วยวีซ่าหลักๆ  2 ประเภท คือ วีซ่าชั่วคราว (non-immigrant visa) สำหรับชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ หรือ เพื่อการศึกษา วีซ่าถาวร (immigrant visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร สำหรับวีซ่าชั่วคราว ยังแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่างๆตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ส่วนใหญ่วีซ่าชั่วคราวที่คนไทยขอ […] Read More