E1 E2 Visa คือ วีซ่าอะไร GovisaEdu

E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน

E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน หลายคนสงสัยว่า E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน ขออธิบายรายละเอียดตามนี้นะคะ วีซ่าเข้าไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายประเภท เช่น วีซ่าประเภท E, H, L, O ในที่นี้จะกล่าวถึงวีซ่าประเภท E ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ E-1 และ […] Read More