VFS Global คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่อะไร?

VFS Global คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อะไร? VFS Global ทำหน้าที่อะไร? ทำไมหลายสถานทูตเลือกใช้บริการของ VFS Global ในการค้นหาข้อมูลการเตรียมเอกสารขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ นอกจากจะค้นหาจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆโดยตรงแล้ว ในปัจจุบันผู้ยื่นขอวีซ่าอาจพบว่ามีหลายสถานทูตที่ใช้บริการจากหน่วยงาน VFS Global  เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS Global จำนวนหนึ่ง หลายคนคงอยากทราบที่มาและความเป็นไปของหน่วยงาน VFS Global ว่า คือ หน่วยงานอะไร […] Read More