สำนักงานกพ.จัดโครงการไปศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555

สำนักงานกพ.ได้ประกาศกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาอังกฤษในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เดินทางไปฝึกฝนภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวเพื่อแวงหาความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วย การเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 นั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจนถึงกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในช่วงระยะเวลาระหว่าง 5 สัปดาห์ถึง 10 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 5 ระยะตามความสะดวกของผู้เรียนที่จะเลือกจะเข้ากลุ่มใด  ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เลือกเรียน ตั้งแต่ราคา 187,000 […] Read More