การขอใบรับรองความประพฤติ

การขอใบรับรองความประพฤติ หรือ การออกหนังสือรับรองความประพฤติ ( Police Clearance หรือ Police Certificate ) จะออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ  http://pcscenter.sb.police.go.th/contactus.php สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารเลขที่ 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2168-9 หมายเลขโทรสาร […] Read More