Linden Tours จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท Linden International Recruitment Tours ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาของประเทศสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) ทั้งเอเซีย ยุโรปและละตินอเมริกาจำนวนมากกว่า 228 ครั้ง สำหรับนิทรรศการปีพ.ศ. 2556 นี้ Linden จะเริ่มต้นปีด้วยการจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. ณ โรงแรม Four Seasons […] Read More