การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

2. Optional Practical Training (OPT) นักศึกษาจะต้องติดต่ขอทำ OPT กับ INS ผ่านทาง International Student Office เพื่อขออนุมัติจาก INS เมื่อได้รับการอนุมัติ นักศึกษาสาย STEM จะมีเวลา 4 เดือนในการหางานทำ ส่วนสายอื่นๆที่ไม่ใช่ STEM จะมีเวลา 3 […] Read More

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 )

ตามกฎระเบียบการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่นักศึกษามีสิทธิ์ทำได้มี 2 ประเภท คือ งานในเขตมหาวิทยาลัย ( On Campus Employment) และ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) งานในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus Employment) 1. […] Read More